Disclaimer & Privacystatement

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Meetpapier BV, Handelsnaam Halbach Medical, (“Meetpapier BV”) gevestigd aan de Veerdijk 31, 1531 MS te Wormer.
KvK nummer 35011885.

Deze Disclaimer is van toepassing op elke toegang tot en gebruik van www.halbachmedical.nl (“Website”) en beschrijft de voorwaarden waaronder u de website mag gebruiken.

Het gebruik van de Website betekent dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt.

Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden kan leiden tot intrekking van uw gebruiksrechten van de Website en de door ons geleverde diensten, het nemen van juridische stappen en/of andere maatregelen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij adviseren u bovendien om ook ons Cookiebeleid en Privacy statement te lezen om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop onze Website werkt.

Gebruikmaken van de Website

Het is niet toegestaan oneigenlijk gebruik te maken van de Website door middel van het opzettelijk introduceren van virussen, malware, scripts of andere zaken die redelijkerwijs schadelijk kunnen worden geacht.

Het is niet toegestaan ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de website, servers, computer of databases die gekoppeld zijn aan onze Website.

Aansprakelijkheid

Hoewel Meetpapier BV zich inspant om de inhoud van de Website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Meetpapier BV aanvaardt - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Meetpapier B.V. - geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande.

De informatie op deze Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Meetpapier B.V. (Handelsnaam Halbach Medical)

Verwijzingen en links naar andere websites

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Meetpapier BV is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites.

Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Meetpapier BV (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aangeboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft of dat de inhoud van deze websites door Meetpapier BV zijn beoordeeld op juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Intellectuele eigendomsrechten

Meetpapier BV is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s, merken, data e.d.

Alle publicaties en uitingen zijn beschermd door auteursrecht. Niets op deze website mag dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Meetpapier B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving.

Deze Disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 09 maart 2023.


Halbach Medical - Disclaimer
Halbach Medical - Privacy Statement